• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten oktober 2014


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Het spenen van konijnen
In het “Besluit houders van Dieren” dat op 1 juli jl. van kracht is geworden, is aangegeven dat konijnen pas na minimaal 6 weken gespeend mogen worden (gescheiden van het moederdier). Mits de jonge konijnen tenminste 6 weken bij de fokker blijven, mogen zij ook na 4 weken gespeend worden.
De meeste fokkers hanteren deze regel al, maar het is goed om te weten dat het nu een wettelijke eis is. Deze gestelde regels zijn minimumeisen dus langer mag ook, maar overdrijf ook weer niet. Daardoor kunnen de jonge rammetjes al actief worden en liggen de ongewenste resultaten daarvan spoedig in een nestje.

Tatoeëren met dwergentang

In het verleden waren er regels voor het tatoeëren van konijnen met de zogenoemde dwergentang. Die regels zitten nog steeds tussen vele spreekwoordelijke oren en er zijn zelfs keurmeesters die een DIS geven aan konijnen die met een dwergentang gemerkt zijn. Dat is zeker niet de bedoeling en er hoeven dus ook geen opmerkingen hierover op de beoordelingskaart geplaatst te worden.
Momenteel mogen de verenigingen zelf bepalen welke rassen ze met de dwergentang merken, mits ze zijn gemerkt volgens het op dat moment geldende reglement voor het merken van konijnen. Dat is overigens sinds de ALV van juni jl. een nieuw reglement, waarin het merken van konijnen, die geboren zijn in de maanden oktober t/m december, is aangepast.
Vanuit de keurmeestersvereniging is de wens geuit om het merken met de dwergentang te reguleren zodat er duidelijkheid is voor de keurmeesters.
Wij zullen ons in overleg met de Raad van Advies en de Diertechnische raad oriënteren en zo nodig met richtlijnen te komen.

Gewijzigd reglement merken konijnen

Het reglement voor het merken van konijnen die zijn geboren in de maanden oktober t/m december is gewijzigd. Dieren die geboren zijn in september 2014 worden zoals gebruikelijk met het maandcijfer 9 getatoeëerd en de dieren die in de maanden oktober t/m december zijn geboren worden getatoeëerd als waren zij geboren in de eerste maand van het jaar erna, dus januari 2015. Het jaarcijfer is dus van het jaar, volgend op het geboortejaar, dus de 5 van 2015.
De dieren worden zo in het volgende jaar gekeurd als jonge dieren en om die dieren herkenbaar te maken wordt de normale januari-tatoeëring van het jaar erna, vooraf gegaan door het cijfer 0 (nul).
Voorbeelden:
- Geboren in september 2014: 4GR- 901 enzovoort.
- Geboren in oktober t/m december 2014: 5GR- 0101 voor het eerste dier in oktober, enzovoort.
- Laatste getatoeëerde dier in oktober bijv. 5GR-0160, dan wordt het eerstvolgende dier in november getatoeëerd met 5GR-0161 enzovoort.
De 0 (nul) betekend dus dat het een dier van de maanden oktober t/m december is van het voorgaande jaar.
De aldus getatoeëerde dieren behoren nu tot het volgende jaar en zijn dieren die men het gehele jaar kan showen als jong dier, wat beter aansluit bij de werkelijke leeftijd van het dier.
De keurmeester die deze dieren te keuren krijgt weet als er een 0 (nul) voor het volgnummer staat, dat dit een dier van de maande oktober t/m december van het voorgaande jaar is.
Dit systeem wordt in een belangrijk deel van Europa al toegepast.

Paren en Koppels

Bij (uitsluitend) oorspronkelijke sier en watervogels en oorspronkelijke duiven kan men besluiten naast individueel showen de dieren als paar of koppel in te sturen.
Paren zijn twee dieren (man en vrouw) in één kooi waarvoor maar één beoordelingskaart geschreven wordt. Het totale paar wordt gekeurd en dus niet de afzonderlijke dieren. Indien er sprake is van een uitsluitingsfout, dan wordt wel aangegeven of het de man of vrouw betreft. De te winnen prijzen kunnen alleen door het paar gewonnen worden. Voor een paar is vaak het inschrijfgeld wat lager dan voor twee afzonderlijke dieren.
Omwille van de gemoedsrust bij oorspronkelijke soorten vinden sommige fokkers dat de dieren als koppel ingezonden moeten worden. Het betreft dan ook een man en vrouw in één kooi, maar de beide dieren krijgen een afzonderlijk inschrijfnummer en er worden twee afzonderlijke beoordelingskaarten geschreven. Ze worden als individuele dieren ingeschreven en op het inschrijfformulier moet worden vermeld ‘koppel’. De inschrijfkosten zijn gelijk een de individuele inschrijving en ze doen alleen mee voor de individuele prijzen.
Wellicht ten overvloede, een paar of koppel met twee mannelijke of twee vrouwelijke dieren worden gediskwalificeerd (DIS).
Helaas heeft vaak het bij elkaar plaatsen van de dieren juist het tegenovergestelde resultaat met beschadigingen of zelfs lelijke verwondingen als resultaat. Fokkers worden daarom dringend verzocht alleen paren of koppels in te sturen die dat vanuit de huisvesting thuis gewend zijn.
Wij gaan daarom in de komende RvA en DtR vergaderingen overleggen of deze klassen beter helemaal afgeschaft moeten worden.

Nederlanders mogen alleen met een Nederlandse fokkerskaart in Nederland showen

Na het afschaffen van de toeslagen op de merken en ringenprijzen t.b.v. de KLN prijzen, mogen ook buitenlandse fokkers volledig meedingen naar de KLN prijzen. In het tentoonstellingsreglement werd daardoor de mogelijkheid gecreëerd dat Nederlandse ingezetenen met alleen een buitenlands bondslidmaatschap ook volledig mee kunnen dingen en meeprofiteren van de Nederlandse shows. Dat kan niet de bedoeling zijn voor personen die zich afgewend hebben van de Nederlandse verenigingen en of de Nederlandse bond. Daarom is in de Algemene Ledenvergadering van juni jl. besloten om voor fokkers, die in Nederlands woonachtig zijn, op Nederlandse shows een Nederlandse fokkerskaart verplicht te stellen.
Tentoonstellingssecretarissen en gedelegeerden kunnen bij twijfel over een niet ingevuld of vals fokkersnummer bij de ledenadministratie (Piet Bouw) e.e.a. checken (liefst even per mail).

AOC en erkenning

Het is momenteel een rage om op bestaande rassen andere bestaande kleuren te fokken. Sommige speciaalclubs promoten dat zelfs actief en daar is op zich ook niets mis mee. KLN wil onze hobby breed trekken (en houden) en daar hoort ook deze tak van onze sport bij. Alleen zit daar ook een keerzijde aan. Bij veel rassen zijn diverse bestaande kleuren kwijnend of bestaan zelfs niet meer. Nieuwe kleuren brengen daar zelden verbetering in en die verdwijnen ook meestal weer binnen een paar jaar (enkele topkleuren daargelaten). Daarom ons verzoek, ga lekker kleuren fokken als je dat leuk vindt, maar stuur ze in de AOC klasse in! Als blijkt dat de kleur echt aanslaat, kun je nog altijd besluiten om de kleur te laten erkennen. Je voorkomt hiermee in ieder geval veel werk voor de standaardcommissie en de keurmeesters, want die moeten de ballast van niet of nauwelijks voorkomende kleuren ook meeslepen.

Samenvatting erkenning van nieuwe rassen, kleuren en variëteiten

De wijze van erkenning en de in acht te nemen termijnen voor de aanvraag verschilt sterk per diergroep. Dat heeft vooral te maken met de mate van afstemming van de erkenningen binnen de Entente, waar eerst tussen landen (en vooral het land van oorsprong) moet worden overlegd.
Hieronder in het kort per diersoort de termijnen etc. Voor de complete informatie verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde reglementen die kunt vinden op kleindierliefhebbers.nl en dan menu Organisatie / Statuten en Reglementen en u kiest het door u gewenste reglement. U komt dan niet voor verrassingen te staan.
Konijnen / cavia’s en kleine knaagdieren
De aanvraag moet ten minste 8 weken voor de bondsshow van de haren (Championshow) bij de standaardcommissie worden ingediend met een beschrijving van het ras, variëteit of kleur. Na de aanmelding wordt eerst de nieuwe standaardbeschrijving met de aanvrager en de speciaalclub afgestemd. Pas wanneer de beschrijving definitief is, worden de dieren op de bondsshow beoordeeld door de standaardcommissie.
Erkenning is dan of direct definitief of vaak voorlopig voor één of twee jaar. De voorlopige erkenning kan later eventueel worden verlengd.
Alleen bij cavia’s en kleine knaagdieren hoeft niet per ras opnieuw erkenning aangevraagd te worden voor al erkende kleuren. Neem bij twijfel contact op met de standaardcommissie of de speciaalclub.
Belangrijk is dus om ruimschoots op tijd contact op te nemen met de standaardcommissie voor de standaardbeschrijving die eerst moet zijn vastgesteld voordat de verdere procedures in gang worden gezet.
Hoenders en dwerghoenders
Hier is afstemming binnen de Entente maximaal, wat ook terug te vinden is in de erkenningsprocedure. Ook is de speciaalclub nauw betrokken bij de procedure en termijnen.
Er zijn twee procedures namelijk de gewone erkenningsprocedure en de kennismaking. De kennismaking geldt voor nieuwe rassen/kleuren of kleuren die (nog) niet door de betreffende speciaalclub zijn goedgekeurd. Eerst nadat deze zijn goed bevonden, kan daarna pas de eigenlijke erkenning worden aangevraagd. Lees vooral artikel 3 van het erkenningsreglement goed door, zodat u weet welke procedure voor uw ras of kleur van toepassing is.
De fokker stelt de betreffende speciaalclub voor 1 januari voorafgaande aan het tentoonstellingsseizoen op de hoogte van zijn voornemen om erkenning aan te vragen. Voor erkenning op de Noordshow januari 2016 is dat dan vóór 1 januari 2015! Voor 1 maart (in dit voorbeeld 2015 en dus binnen 2 maanden) meldt de speciaalclub aan de secretaris van de standaardcommissie of zij hiermee instemt. Bij afwijzing door de speciaalclub of wanneer er geen speciaalclub bestaat voor het ras, kan de fokker voor 1 maart zelf de aanvraag indienen bij de secretaris van de standaardcommissie. De creatie komt dan altijd eerst in de kennismakingsklasse.
Bij de hoenders en dwerghoenders is het dus belangrijk dat u ruimschoots op tijd (voor de fokkersdag) contact opneemt met de speciaalclub en de standaardcommissie over de erkenning en de beschrijving.
Sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven
Deze moeten ter erkenning worden ingeschreven op de bondsshow van de veren (Noordshow). Voor alle binnen de Entente erkende rassen en bij die rassen erkende kleuren is de erkenning direct definitief. Bij de overige rassen en kleuren duurt de erkenning twee jaar.
Zorg dat u de standaardcommissie voor sier- en watervogels tijdig op de hoogte stelt van uw voornemen en de beschrijving of buitenlandse standaard (plus vertaling) meestuurt. Op het inschrijfformulier van de Noordshow ook duidelijk aangeven dat het om een erkenning gaat.

Geri Glastra

Examen Commissie Pelsdieren

De praktisch examens konijnen op de Noordshow te Assen vinden plaats op donderdag 8 januari en vrijdag 9 januari 2015, aanvang 8.30 uur.
Let op locatie, de locatie is gewijzigd: TT - Hallen De Haar 11, 9405 ASSEN
De praktisch examens konijnen en cavia’s op de Championshow te Nieuwegein worden gehouden op vrijdag 23 januari 2015 aanvang 8.30 uur.
Tot slot, de praktisch examens kleine knaagdierenvinden ook plaats op de Championshow te Nieuwegein en wel op zaterdag 24 januari 2015 aanvang 8.30 uur.
Voor de praktijkexamens in januari 2015 moeten de kandidaten zelf voor een deugdelijke weegschaal zorg dragen.
De theorie-examens voor konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren het nieuwe examenjaar 2015 worden gehouden op zaterdag 11 april 2015 in gebouw De Bron Vogelplein 1 te Amersfoort aanvang 9.00 uur
Kandidaten voor de theorie-examens moeten zich uiterlijke 1 maart 2015 schriftelijk bij de secretaris examencommissie pelsdieren aanmelden.
Ook moet dan de verschuldigde examenkosten bij de penningmeester van de KLN zijn voldaan.

Tonnie Oomen, Secretaris Examencommissie Pelsdieren
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2013 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top