• Welkom op het énige échte Nederlandse en Belgische Caviaforum! Het caviaforum voor liefhebbers en fokkers van cavia's.

    Het grootste, mooiste en uitgebreidste Caviaforum van de Benelux. Inmiddels al 18 jaar een begrip in Cavialand. Registreer je nu gratis met je Facebook, Google, Yahoo of Microsoft account en maak deel uit van onze informatieve, gezellige cavia community.

KLN berichten januari 2015


Status
Niet open voor verdere reacties.

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Vogelgriepplaag
Op het moment dat ik deze KLN berichten schrijf, lijkt de vogelgriepplaag te zijn bedwongen en is het tentoonstellingsverbod onder voorwaarden net opgeheven. Gelukkig, want het niet doorgaan van de bondsshows heeft, naast dat het bijzonder vervelend is voor de fokkers, nog meer gevolgen. De praktische keurmeesterexamens of uitbreidingsexamens kunnen dan niet plaatsvinden en ook de fokkers die fokproducten ter erkenning hebben aangeboden bij de standaardcommissies, moeten weer een jaar de wachtkamer in.

Laten we hopen dat de risico’s voor de showorganisaties niet te groot zijn en we onze mooie hobby weer op kunnen pakken. Op het moment dat u dit leest, weten we of de Noordshow is doorgegaan en de kaarten op dat moment liggen voor de Champion Show.
Wij proberen de informatie over de vogelgriepplaag op de website van KLN zo actueel mogelijk te houden. Informeren via Kleindier Magazine zou altijd oud nieuws zijn. Kijk daarom regelmatig op kleindierliefhebbers.nl en vergeet niet de pagina’s regelmatig te vernieuwen, omdat het cashgeheugen vaak de oude informatie vasthoudt.

Kort verslag van de vergadering van de Raad van Advies op 25 oktober jl.
In deze vergadering vergadert het KLN bestuur met de besturen van de provinciale afdelingen, bijgestaan door de KLN-commissie.
De vergadering werd goed bezocht en de lange agenda werd na diverse gezonde discussies vlot afgewerkt.
In zijn openingswoord werden door voorzitter Jasper Smelt de volgende zaken gemeld:
- In samenwerking met de NBvV gaat KLN het transport van de dieren naar de Europashow 2015 in Metz organiseren;
- KLN zal de inschrijfkosten van de eerste vier dieren weer compenseren met € 2,50 per dier, evenals € 2,50 compensatie van de vaccinatiekosten van konijnen tegen RHD, als dat nodig blijkt te zijn in Frankrijk;
- De NBS haakt vanwege de kosten af bij KLN en gaat het vervoer van de sierduiven zelf organiseren en hebben om die zelfde reden in beraad of zij blijven deelnemen in de gezamenlijke PR commissie;
- Het 10 jarige contract met dhr. Ringnalda inzake het DTP-werk voor Kleindier Magazine loopt eind 2014 af en zal niet verlengd worden. Het prijsverschil met de andere aanbieders is daarvoor veel te hoog.
Ledenverloop
Ten opzichte van 2013 is het ledental met 3,9% teruggelopen. De trend van de laatste jaren zet zich dus voort. De vraag die wij en onze verenigingen zich moeten stellen is, wat kunnen we nieuwe leden bieden om ze te behouden, want daaronder is het ledenverloop het hoogst.
Financieel
De voorschotten op de afdrachten aan de provinciale afdelingen zijn overgemaakt. Na ontvangst van de financiële verantwoording van de PA’s over 2014 wordt de definitieve bijdrage verrekend.
De opbouw van de verrekening staat in het Reglement Provinciale Afdelingen.
Als de PA’s meer uitgeven aan zinvolle zaken zoals PR, behoud van leden e.d, kan de afdracht aangevuld worden.
KLN-Raborekening PA’s
Er zijn nog PA’s die geen gebruik maken van de KLN-Raborekening zodat er geen controle op het financieel handelen is. De ervaring heeft geleerd dat dit grote risico’s met zich meebrengt.
KLN logo op beoordelingskaarten
KLN voert al een paar jaar de druk op om meer naamsbekendheid te krijgen. Het is daarom vreemd dat op de beoordelingskaarten niet het logo van KLN staat, maar van de gezamenlijk commissie van KLN en NBS, het FB-logo. De vergadering staat unaniem achter het vervangen van het huidige FB logo voor het logo van KLN of NBS of beiden. KLN gaat met de NBS in overleg hoe dit vorm te geven.
Volledig Bevoegd en Gedeeltelijk Bevoegd
Met het aannemen van het examenreglement hoenders e.d. in de ALV van 2014 zijn volgens dat reglement bij de hoenderkeurmeesters de kwalificaties A, B en C vervallen en vervangen door Volledig Bevoegd en Gedeeltelijk Bevoegd. De vraag die aan de RvA werd voorgelegd was of dat een verstandige keuze is omdat deze wijziging een behoorlijke impact heeft. De Raad oordeelde van niet en stelde voor dit ook voor te leggen aan de Diertechnische Raad. Afhankelijk van de mening van de DtR zal een nieuw voorstel in deze aan de ALV 2015 voorgelegd worden. Wel is nu de bijscholing van Volledig Bevoegde keurmeesters (A), zoals dat al lang verplicht gesteld werd voor de “haren” keurmeesters, nu ook voor de “veren” keurmeesters verplicht. Dit zal in de toekomst voor zowel de “haren” als de “veren” keurmeesters gehandhaafd worden.
Deelneming in de uitbreiding van het Pluimveemuseum en de collectie Awe Palthe
Het KLN bestuur zoekt met de NKP naar mogelijkheden om de collectie van Awe Palthe bij elkaar te houden en daar (ook) over te kunnen beschikken. Een mogelijkheid daartoe is deel te nemen in de uitbreiding van het Pluimveemuseum, waardoor ook mogelijkheden voor KLN verenigingen binnen bereik komen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan gebruik door speciaalclubs van de te realiseren hal e.d. Beide opties bieden mogelijkheden voor onderhandeling. Na de nodige afwegingen geeft de vergadering het KLN bestuur groen licht om dit verder te gaan onderzoeken.
Continueren deelname in gewijzigde aanpak van het PVH
Het Platform Verantwoord Huisdierbezit heeft veel werk verricht om de positieflijst, die bijna op 1 juli jl. ven kracht werd, van tafel te krijgen en dat is gelukt. Dit is door enkele personen helemaal o.b.v. vrijwillige inzet bereikt. Voornamelijk de belangrijkste persoon in deze wil er niet meer zoveel vrije tijd insteken, zodat het PVH van plan is een bezoldigde deskundige ZZP-er in te zetten.
De kosten komen dan voor elke aangesloten vereniging op ca. € 1,00 per lid.
De Raad is met het KLN bestuur van mening dat KLN een vereniging is van vrijwilligers en dat wij dit niet moeten doen. Wij hebben redelijke contacten bij het ministerie en via de Entente ook in Brussel. We willen ons daar in eerste instantie toe beperken.
Dwergentang
Op dit moment is er nogal wat onduidelijkheid over het gebruik van de dwergentang. De vergadering is van mening dat alle dwergen, m.u.v. de Nederlandse Hangoordwerg, met de dwergentang getatoeëerd moeten worden. Dit is een advies en de vereniging is er vrij in om dit advies over te nemen. Of een dier met de normale 7 mm of de kleine 5 mm is getatoeëerd, mag nooit invloed hebben op de beoordeling en predicaat, ook niet als een dier bijvoorbeeld foutief is getatoeëerd. Al die zaken zijn geen fout van de fokker.
Paren en Koppels
Na de nodige discussie is het advies de Paren (2 dieren met 1 beoordelingskaart) af te schaffen en alleen Koppels (2 dieren 2 kaarten) te handhaven voor alleen oorspronkelijke watervogels. Dit behoeft ook aanpassing van de TT reglementen.
Tweede ring met rasnaam
Momenteel zijn er een paar verenigingen (of een genootschap) die hoenders met stamboek voorzien van een ring met de rasnaam. De PA Limburg pleit ervoor deze dieren ook normaal te keuren en van een predicaat te voorzien.
Dit zal ook voorgelegd worden aan de DtR.
Voorstellen Leergroep Opleiding Pelsdierkeurmeesters (LOP)
De LOP-commissie stelt voor om het aantal te keuren konijnen per dag door één keurmeester te reduceren. De klacht is dat de keurmeesters vaak gehaast worden omdat de catalogus op tijd klaar moet zijn. De raad is daarom van mening dat je de verantwoording in deze bij de vereniging moet leggen. Als de keuring vroeg afgelopen moet zijn, moeten er meer keurmeesters ingezet worden. Ook de snelheid en accuratesse van de schrijver is erg bepalend. Dat inzicht is er bij veel verenigingen niet of onvoldoende. Er zal een lijst met richttijden samengesteld worden zodat de verenigingen zelf kunnen bepalen hoeveel keurmeesters ze moeten contracteren om op tijd klaar te zijn..
Doel en werkwijze blanco volmachtstemmen
KLN kent de volgende vier typen stemmen: voor, tegen, blanco en blanco volmacht. Als een vereniging een blanco volmachtstem uitbrengt, dan is die bedoeld voor de PA-vergadering. Tijdens de PA-vergadering kan na overleg en besluitvorming in deze vergadering, de blanco volmachtstem gewijzigd worden in het besluit van de PA-vergadering. Dit gebeurt nog lang niet altijd en hier wordt aandacht voor gevraagd.
Vanuit de rondvraag komt het verzoek aan het KLN bestuur, hoe zij staat tegenover de zogenoemde Skinny cavia’s. Daarover is m.b.t. dierenwelzijn op Europees niveau veel te doen, zodat het verstandig lijkt daar eerst de resultaten van af te wachten, voordat Nederland daar een besluit in neemt.

Rapport onderzoek dioxine in eieren van hobbykippen
Naar aanleiding van een verhoogde concentratie dioxine en PCB’s in kippeneieren bij een hobbyhouder in Harlingen is door de WUR in samenwerking met de GGD, het RIVM en de NVWA een landelijk onderzoek gedaan om na te gaan of dit landelijk het geval is. Er zijn onderzoeken gedaan bij 62 hobbyhouders en daaruit is vastgesteld dat er geen regionale verschillen zijn.
Vastgesteld is dat buiten scharrelende kippen meer van deze stoffen opnemen dan binnen gehouden kippen. Volgends de WUR is bij de aangetroffen gehaltes in eieren van hobbykippenhouders niet direct sprake van een risico voor de gezondheid. Het kan wel bijdragen aan de totale inname van dioxine en PCB’s, waardoor men zo wel in het gevarengebied komt. Als echter de adviezen gevolgd worden, zoals die door de overheid gegeven worden, kan dat leiden tot een aanzienlijke verlaging van de blootstelling. De verhoogde concentratie is dan zodanig dat een stuk of drie eieren per week geen kwaad kunnen en vergeet niet de inhoud van een klein krielei (35 g) is ongeveer de helft van een groot ei (65 g).
De geadviseerde maatregelen om de opname van dioxine en PCB’s te verminderen of te voorkomen zijn voor de hand liggend:
- Geadviseerd wordt de grond vaker te vervangen, alleen hoe weet je dat de nieuwe grond echt schoon is?
- Ook kan de bodem vervangen worden door een betonlaag of tegels met een laag strooisel, die regelmatig vervangen wordt.
- Strooi geen voer in de hokken maar voer uitsluitend in de voerbak.
- Hang groente e.d. op in het hok, zodat het niet van de grond gepikt hoeft te worden.
- Oude verf en andere beschermingsmiddelen mede met afzuig verwijderen en vervangen door moderne coatings op waterbasis.
- Als laatste spreekt de overheid van het verwijderen van oude stookplaatsen en geen as in de hokken te strooien, maar wie heeft nog een stookplaats in de tuin? Alleen niet meer de as uit de open haard in de groentetuin en het kippenhok strooien.
Niks mis dus met een vers eitje van je eigen dieren, ook niet met het buitenei of biologische ei uit de winkel.

Geen overeenstemming bereikt met wilde cavia en KK shows
Helaas is het na meerdere besprekingen niet gelukt overeenstemming te bereiken met de ECC show en de Caviashow te Wessem. het belangrijkste punt waar het op vast liep was het feit dat beide shows hun volledige vrijheid willen behouden. Op zich is daar niets mis mee, maar dan moeten deze shows van de andere kant ook geen gebruik willen maken van de KLN keurmeesters en de KLN standaard.
Volgens deze showorganisaties moet iedereen kunnen insturen, wel of geen lid van KLN. Wij vinden dat oneerlijk t.o.v. de degene die wel lid zijn van KLN en daar wel voor betalen. Verder wil de ECC show dat alle kleuren en variaties, erkend of niet, in concurrentie kunnen meedingen met de erkende kleuren en variaties naar de hoofdprijzen van de show. Het is voor KLN ondenkbaar dat je met een willekeurig fokproduct en een daarop zelf gemaakte passende beschrijving, kampioen van een show kunt worden.
KLN gaat zich met de NCC en de NKV beraden over hoe wij een waardige vervanging kunnen organiseren voor de overigens fantastische ECC show, die zegt nu te gaan stoppen.

En tenslotte, de beste wensen voor 2015
Het KLN bestuur u en de uwen een gezond en succesvol 2015 toe, thuis maar uiteraard ook in de kleindierensport.
Verder hopen wij dat de samenwerking met de leden, de verenigingen, de provinciale afdelingen en de KLN-commissies weer net zo constructief en prettig zullen verlopen als in het afgelopen jaar.

Geri Glastra
 

Ronald

Webmaster
Medewerker
Lid
13 mrt 2003
Berichten
88.268
Reacties
8.970
Locatie
ZH
Aantal Cavia's
2+
Landen vlag
Hallo @Ronald,

We hebben de status van dit topic veranderd naar gesloten omdat het al meer dan een jaar oud is. Voel je vrij een nieuwe topic over dit onderwerp te starten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Vergelijkbare onderwerpen
TS Titel Forum Reacties Datum
Ronald KLN berichten januari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten januari 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2018 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2017 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Oktober 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten Maart 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2016 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten december 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten november 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald Kln berichten september 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juni 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten mei 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten april 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten maart 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten februari 2015 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten December 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald Bericht van de KLN betreffende de vogelgriep KLN Bondsberichten 6
Ronald KLN berichten November 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten oktober 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten september 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten augustus 2014 KLN Bondsberichten 1
Ronald KLN berichten juli 2014 KLN Bondsberichten 1

Vergelijkbare onderwerpen

Top